تکمیل ساختمان بخش ها

بخش های بیمارستان

  • 1400/06/21
بخش های مختلف بیمارستان طبق تصویر بالا میباشد که در حال تکمیل میباشد.
برچسب ها:

دیدگاه شما