گالری

ساختمان 1

قسمت های ساخته شده

طبقه سوم

طبقه چهارم

نمای بیرونی

ساختمان 6

تصویر سه بعدی بیمارستان

طبقه پنجم

طبقه هشتم

طبقه نهم

ساختمان 11

ساختمان 12

ساختمان 13